વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી પાર્ટી દ્વારા આજે ભાવનગર ખાતે કિસાન વિરોધી આંદોલનને સમર્થન કરવામાં આવ્યું હતું રાકેશ ટીકૈત દ્વારા

વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી પાર્ટી દ્વારા આજે ભાવનગર ખાતે કિસાન વિરોધી આંદોલનને સમર્થન કરવામાં આવ્યું હતું
રાકેશ ટીકૈત દ્વારા

ચાલતું કિસાન વિરોધી કૃષિ બીલ પાછુ ખેચવા દેશભરમાં ચાલી રહેલા આંદોલન ને સમર્થન કરવામાં આવ્યું અને ભાવનગર ખાતે રેલી કાઢી ને દેખાવો કરવામાં આવ્યા હતાં તેમા

વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માનનીય ધરમશીભાઈ ધાપા ના નેતૃત્વમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી ના આગેવાનો અને કાર્યકરતાઓ જોડાયા હતા

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »