તળાજા તાલુકાના પીથલપુર ગામ ના યુવાન આર્મી માંથી ટ્રેનિંગ પૂર્ણ કરી વતન પરત આવતા ધામ ધૂમ થી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું

પીથલપુર ગામના ઢાપા પરિવાર નું ગૌરવ એવા ઢાપા ધરમશીભાઈ ના સુપુત્ર એવા ઢાપા સુરેશભાઈ ધરમશીભાઈ જેવો આર્મી માંથી ટ્રેનિંગ પૂર્ણ

Read more
Translate »