વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી પાર્ટી દ્વારા આજે ભાવનગર ખાતે કિસાન વિરોધી આંદોલનને સમર્થન કરવામાં આવ્યું હતું રાકેશ ટીકૈત દ્વારા

વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી પાર્ટી દ્વારા આજે ભાવનગર ખાતે કિસાન વિરોધી આંદોલનને સમર્થન કરવામાં આવ્યું હતું રાકેશ ટીકૈત દ્વારા ચાલતું કિસાન

Read more
Translate »